Webbutik

MENY

Förorening av vattentäkt vid vägtrafikolycka

Dokumentbeteckning: 1998:64

Denna publikation har upphört att gälla och istället hänvisas i första hand till Trafikverkets publikation 2013:135 Yt- och grundvattenskydd. Publikationen beskriver en metod att kvantifiera risken för förorening av en vattentäkt till följd av en vägtrafikolycka. Metoden har dock visat sig bristfällig i flera avseende och därför olämplig att tillämpa.
Artikelnr: TV11068