Webbutik

MENY

Fördjupningsdokument Miljö Landskap

Dokumentbeteckning: 2007:49

Landskapets natur- och kulturmiljövärden ska mer systematiskt tas tillvara och beaktas i väg och samhällsplaneringen. Viktiga och utmärkande karaktärsdrag i landskapet ska ha möjlighet att utvecklas och bevaras. Samtidigt ska väghållningen beakta möjligheter att förbättra, återställa och skapa miljöer. Riktade insatser sätts in för att motverka ekosystemens fragmentering och säkerställa kulturmiljövärden. I dokumentet redovisas Vägverkets mål, strategi, åtgärder, effekter och kostnader.

Artikelnr: TV15349