Webbutik

MENY

Fördjupad riskanalys ytvatten – Kagghamraån

Dokumentbeteckning: 2020:261

Som verksamhetsutövare för väg och järnväg och med ett utpekat ansvar i fastställda åtgärdsprogram inom svensk vattenförvaltning, tar Trafikverket ansvar för skydd av vatten. En del i detta ansvar tas genom att utföra ett systematiskt riskanalysarbete för de vägar och järnvägar som kan riskera påverka vatten.  Den fördjupade riskanalysen fokuserar på tre sträckor av väg 225 i Botkyrka kommun, där vägen som kommer från Vårsta i norr passerar sjön Gölan, sjön Axaren och Rosenhill och fortsätter söderut längs Kagghamraån. Skyddsobjektet för föreliggande utredning är Kagghamraån, som är av riksintresse för naturvård. Från väg 225 skulle utsläpp som når skyddsobjektet kunna ske via ytvattenförekomsterna Axån, Gölan (sjö) och Axaren (sjö), varför de beskrivs i föreliggande rapport. Ingen av ytvattenförekomsterna används som vattentäkt.
Artikelnr: TVD-68863