Webbutik

MENY

Fördjupad riskanalys grundvatten – Rosenhill-Lilla ström

Dokumentbeteckning: 2020:260

Som verksamhetsutövare för väg och järnväg och med ett utpekat ansvar i fastställda åtgärdsprogram inom svensk vattenförvaltning, tar Trafikverket ansvar för skydd av vatten. En del i detta ansvar tas genom att utföra ett systematiskt riskanalysarbete för de vägar och järnvägar som kan riskera påverka vatten. Skyddsobjektet för föreliggande utredning utgör en del av en isälvsavlagring som sträcker sig i nordsydlig riktning genom Grödingebygden, Botkyrka kommun. Isälvs-avlagringen är en del av Uppsalaåsen som är ca 250 km lång. Den är intressant för dricksvattenproduktion men används i dagsläget inte för allmän vattenförsörjning. Grundvattenresursen ligger delvis under ett riksintresse för naturvård, Kagghamraån. Föreliggande fördjupade riskanalys syftar till att huvudsakligen utifrån ett dricksvatten-perspektiv redogöra för riskbilden som uppkommer där de statliga vägarna 225 och väg 257 passerar grundvattenförekomsten/skyddsobjektet. 
Artikelnr: TVD-68862