Webbutik

MENY

Ett inkluderande samhälle - PM till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Dokumentbeteckning: 2017:159

Regeringen har i direktivet1 för åtgärdsplaneringen för planperioden 2018-2029 efterfrågat en redovisning av vad social hållbarhet innebär när det gäller transportinfrastruktur och hur social hållbarhet kan integreras i transportplaneringen. Man önskar därtill en sammanställning över hur olika gruppers tillgänglighet, rörlighet och livskvalitet i övrigt påverkas av transportsystemet och ställer frågan om transportsystemets betydelse för integration av nyanlända.

Artikelnr: TVD-7442

Därutöver uttalar regeringen att arbetet med att etablera ett nationellt prioriterat nät av tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning ska fortsätta. Med anledning av detta begär man en redovisning av hur Trafikverket avser utveckla krav, riktlinjer och standardisering för ökad tillgänglighet.

 

Denna PM syftar till att översiktligt besvara dessa frågeställningar och består av två delar där den första berör social hållbarhet och den andra mer specifikt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.