Webbutik

MENY

Essingeleden, en sammanställning av halter, åtgärder och konsekvenser

Dokumentbeteckning: 2019:077

I rapporten redogörs halter av partiklar (PM10) och kväveoxider (NOx, NO2, NO) vid Essingeleden mot miljökvalitetsnormer och miljömål. Syftet är att visa hur uppmätta halter av luftföroreningar på Essingeleden påverkas av dammbindning som enda åtgärd mot höga halter av PM10. Analyser har också utförts för att få en uppfattning om hur förändringen i dubbdäcksandelar har påverkar PM10-halterna längs med vägen. En utvärdering hur trafiksammansättning, trafikflöde och hastighet har påverkat halterna av NOx är också utförd, men även mätstationernas placering och deras representativitet i vägområdet och i förhållande till Essingeleden som enda sannolika NO2- och PM10-källa.
Artikelnr: TVD-42311