Webbutik

MENY

Effekter, samhällsekonomisk effektivitet och hållbarhet - En underlagsrapport till Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022 − 2033 och 2022 − 2037

Dokumentbeteckning: 2020:223

Denna rapport består av tre delar som utgör underlag till regeringsuppdraget att ta fram ett inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för en ny planperiod. De tre delarna beskriver hur effektbeskrivningar, relaterade samhällsekonomiska bedömningar och hållbarhetsbedömningar genomförts i uppdraget. Den första delen ger en beskrivning av hur effekter och samhällsekonomiska bedömningar av vidmakthållande väg och järnväg genomförts. Den andra delen beskriver hur effekter och samhällsekonomiska bedömningar av inriktningarna i huvudrapporten för uppdraget tagits fram. Den tredje delen är en hållbarhetsbedömning som innehåller beskrivning av måluppfyllelse för hållbarhetsmål för inriktningarna i huvudrapporten. Här ges inledningsvis kortare sammanfattningar av de tre delarna.
Artikelnr: TVD-68172