Webbutik

MENY

Drift- och underhållsproblem vid trafiksäkerhets- och tillgänglighetsutformning

Dokumentbeteckning: 2011:053

Tyréns, Luleå Tekniska Universitet och VTI genomför på uppdrag av Trafikverket ett projekt om de intressekonflikter som finns mellan utformning för tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder och drift- och underhållsaspekter av gaturummet. Arbetet har delats upp i en inventeringsfas, där förekommande konflikter identifieras, och en åtgärdsfas, där respektive punkt analyseras med berörd expertis och förslag på åtgärder görs. Rapporten presenterar resultaten från inventeringsfasen.

Artikelnr: TV17053