Webbutik

MENY

Drift och underhåll av enskilda vägar

Dokumentbeteckning: 2019:186

De enskilda vägarna har under de senaste åren fått en allt större betydelse dels som komplement till det allmänna vägnätet och dels som utfartsvägar på landsbygden, för näringslivet och för det rörliga friluftslivet. En ökad förekomst av tyngre fordon inom t.ex. jord- och skogsbruket har medfört en betydande slitageökning på enskilda vägar och broar. Fordonens storlek och tyngd innebär att större krav ställs på framkomligheten på de enskilda vägarna såväl under barmarks- som vinterperioden. Eftersom driftkostnaderna endast kan hållas nere med rationell och ekonomisk väghållning, är det viktigt att väghållarna får ökade kunskaper om när olika driftåtgärder bör göras.
Artikelnr: TVD-51821

Syftet med den här publikationen är att den ska utgöra ett komplement till Trafikverkets rådgivning som förekommer vid personliga kontakter med väghållarna m.m. 

Publikationen är en ny utgåva av publikation 2012:141