Webbutik

MENY

Dimensionering av fri tvärsnittsarea för enkelspårstunnlar med STH 250 km/h och STH 320 km/h - underlag för svenska höghastighetslinjer

Dokumentbeteckning: 2019:101

Rapporten redovisar en studie avseende dimensionering av fri tvärsnittsarea för enkelspårstunnlar på höghastighetslinjer, för svenska förhållanden med största tillåtna hastighet 320 km/h respektive 250 km/h. Tunnelareorna som studerats begränsas till lägst 53 m2 och högst 68 m2. Tunnlarna för 320 km/h förutsätts ha betonglining och ballastfria spår, medan tunnlarna för 250 km/h förutsätts ha betonglining och ballasterat spår. En avgränsning görs till max 10000 m på grund av förväntade tunnellängder i dagsläget, men kompletteras med två längre tunnlar, 15000 m och 20000 m, för att ge en uppfattning om skillnader att förvänta sig för tunnlar längre än 10000 m. Tunnlarna är plana (ingen höjdskillnad) med konstant area, utan luftschakt eller tvärtunnlar.
Artikelnr: TVD-44640

Studien innefattar höghastighetståg i 320 km/h och storregionala tåg i 250 km/h. Som ett komplement ges resultat för regionaltåg utan trycktröghet i 200 km/h, men ingen hänsyn tas till dessa gällande förslag till tunneldimensioner.

Minsta fria tvärsnittsarean begränsas av tryckkomforten (maximal intern tryckvariation som passagerare upplever). Här används Trafikverkets ambitionsnivå om max 1.5 kPa/4s som kriterium vid tunnelpassage i enkelspårstunnlar.

Föreslagen tunnelarea upp till 10000 m är:

·         60 m2 för STH 320 km/h.

·         53 m2 för STH 250 km/h.