Webbutik

MENY

Den goda resan : förslag till nationell plan för vägtransportsystemet 2004-2015 : underlagsrapport effektbedömning

Dokumentbeteckning: 2003:108

Regeringen gav i mars 2002 direktiv till Vägverket att upprätta en ”Nationell väghållningsplan”, där också verkets sektorsuppgifter ingick. Direktivet föreskrev att vägledande för prioritering av åtgärder skall vara samhällsekonomisk lönsamhet för föreslagna åtgärder, där hänsyn också tas till hur mycket åtgärderna bidrar till uppfyllelse av de transportpolitiska målen. För att uppnå de transportpolitiska målen skall vid en prioritering av åtgärder de mest samhällsekonomiskt lönsamma åtgärderna väljas.

I denna underlagsrapport redovisade Vägverket hur förslaget till Nationell plan för vägtransportsystemet 2004-2015 beräknades påverka uppfyllelsen av de transportpolitiska målen.
Rapporten innehåller en beskrivning av de gemensamma förutsättningarna för effektbedömningarna, effektbeskrivning av det övergripande transportpolitiska målet samt effektbeskrivningar av de transportpolitiska delmålen. Rapporten innehåller också en miljöbedömning av förslaget till nationell plan för vägtransportsystemet. I en bilaga återfinns parametervärden för åtgärdsplanering och andra analyser med verktyget Samkalk (version 2.4).
Rapporten återpubliceras därför att den innehåller en överskådlig beskrivning av en del av den teoribildning och praktik som används inom Vägverket för den samhällsekonomiska analysen.
Artikelnr: TV11612