Webbutik

MENY

Delrapport - stråkanalys för GGVV-området

Dokumentbeteckning: 2007:115

Behovet av att arbeta med stråkanalyser har vuxit sig starkare i takt med det intensifiera-de regionala utvecklingsarbetet och vidgade diskussioner om hur bättre kommunikationer kan understödja tillväxt och regional utveck-ling. En viktig utgångspunkt för arbetet med stråkstudier är att se transportinfrastruk-turens utformning och användning som en integrerad del i samhällsutvecklingen.

Artikelnr: TV15544