Webbutik

MENY

Biologiskt uppföljningsprogram för Trafikverkets kompensationsprojekt Göta älvs strandängar

Dokumentbeteckning: 2016:068

Mellan åren 2004-2012 byggde Trafikverket ny dubbelspårig järnväg och fyrfältsväg mellan Göte- borg och Trollhättan (projektorganisation Bana Väg i Väst). För att få plats med infrastrukturen genom Ale kommun behövde delar av strandängsmiljöerna längs älven tas i anspråk. Detta är områden med höga naturvärden, som pekats ut som så kallat riksintresse för både naturvården och friluftslivet. För att ge förutsättningar för det unika växt- och djurlivet att fortsätta också ef- ter det att vägar och järnvägar färdigställts har Trafikverket ett åtagande att säkerställa och för- bättra skötseln av de kvarvarande ängsmiljöerna utefter älven på sammanlagt ca 172 hektar. Detta arbete behöver pågå kontinuerligt och totalt löper Trafikverkets engagemang under ca 25 år fram till år 2038. Årligen avsätts ca 1,5 Mkr för att upprätthålla en god skötselnivå på områdets strandängar.
Artikelnr: TVD-16368