Webbutik

MENY

Bin och biologisk mångfald vid infrastruktur och militära övningsområden i Karlsborg

Dokumentbeteckning: 2018:096

Trafikverket har arbetat med projektet ”Artrika vägkanter” sedan mitten av 1990- talet. Under senare år har det i inventeringarna i Region Väst regelmässigt noterats olika dagfjärilar, bastardsvärmare, gaddsteklar och andra naturvårdsintressanta insekter. Det har skett såväl i mer översiktliga inventeringar av artrika vägmiljöer, som framförallt via riktade kompletterande och mer detaljerade insektsinventeringar utförda av olika konsulter. Mellan Länsstyrelsen Västra Götaland och Trafikverket har det även funnits ett samarbete rörande naturvårdsintressanta insekter i vissa ”Åtgärdsprogram för hotade arter” (ÅGP).
Artikelnr: TVD-18446

Vid Trafikverkets tidigare inventeringar av bin 2012 har artrika vägkanter pekats ut
längs väg 49 och O2918 strax söder om Karlsborg. Svartpälsbi Anthophora retusa
(VU) samt praktbyxbi Dasypoda hirtipes (NT) och småfibblebi Panurgus calcaratus (NT)
hittades vid inventeringen (Gärdenfors, 2010). 

För att kunna bedöma de enskilda miljöernas värden och populationsstorlekar för
hotade arter samt föreslå miljöeffektiva åtgärder har under 2014 en landskapsanalys
gjorts i ett område vid Karlsborgs fästning och söderut på cirka 700 ha. De delar
som bedömdes särskilt värdefulla och som inventerades översiktligt var ungefär 66
ha. Förutom vägkanter innefattade området bland annat vallarna vid Karlsborgs
fästning, exercished, flygfält, grustäkter, banvallar, stationsområde och
ruderatmarker. Längst i söder gränsar området till Kråks skjutfält där ett besök även
gjordes.


Inventeringen visar att stora delar av området har en mycket värdefull fauna av bin
där hedar, fästningsvallar, vägkanter, banvallar, ruderatmarker och gräsmarker ingår
i en större värdefull helhet. Kråks skjutfält, som låg utanför själva
inventeringsområdet, ingår också i denna värdefulla helhetsmiljö.