Webbutik

MENY

Beskrivning av Scenarioverktyget - Verktygets uppbyggnad, antaganden och effektsamband

Dokumentbeteckning: 2020:085

Underlag till Scenarier för att nå klimatmålet för inrikes transporter – ett regeringsuppdrag

Rapporten, som är svar på ett regeringsuppdrag om alternativa prognosscenarier, beskriver kvantitativa analyser av hur olika strategier avseende fordon, bränslen och förändringar i vägtrafikarbete kan bidra till att nå klimatmålen, för att på så sätt ge underlag för ett antal strategiska vägval. Ett antal scenarier redovisas som alla når klimatmålet 2030, men där olika strategier bidrar i olika hög grad och genomförs på olika sätt. Fördelar, nackdelar och risker med olika strategier, styrmedel och åtgärder beskrivs och analyseras översiktligt.
Artikelnr: TVD-59479