Webbutik

MENY

Avvägning faktisk restid mot miljöintrång – fallstudie om Hamnleden i Halmstad

Dokumentbeteckning: 2010:040

En effekt som hittills inte har inkluderats i Vägverkets eller Banverksts samhällsekonomiska kalkyler är det som brukar benämnas miljöintrång. Intrånget består både av det fysiska intrång en väg eller bana orsakar och de störningar som uppkommer av trafiken på den aktuella sträckningen. Olika s.k. Stated Preference-metoder, där respondenter monetärt värderar en väg- eller baninvesterings förbättring/försämring för miljön, har tidigare provats utan att få robusta resultat nog att införliva i kalkylerna.
I denna fallstudie används Hamnleden i Halmstad för att utveckla ansatsen att värdera intrång i faktisk restidsminskning. Leden är inte byggd men skulle innebära restidsförkortningar men samtidigt innebära intrång i ett populärt strövområde samt vara barriär mot en strand.

Artikelnr: TV16569