Webbutik

MENY

Anpassning av transportinfrastrukturen som ett bidrag till en fungerande grön Infrastruktur - planera, bygga och sköta

Dokumentbeteckning: 2016:133

Trafikverket har under lång tid arbetat med vad som senare har kommit att kallas grön infrastruktur. Arbetet påbörjades redan inom Vägverket och Banverket och har därefter fortsatt inom Trafikverket.
Artikelnr: TV1739

Grön infrastruktur definieras av Naturvårdsverket som1 ”Ett ekologiskt funktionellt
nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element2
som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald
bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet”.
Grön infrastruktur omfattar därför infrastrukturens hela påverkan på natur.
Infrastrukturernas påverkan på landskap (natur- och kulturmiljö) är ett snabbt växande
kunskapsfält. Trafikverket utvecklar kunskapen om infrastrukturernas landskapspåverkan
genom nationell och internationell samverkan med universitet och myndigheter. Kunskaps-
och metodutvecklingen har tillsammans med internt arbete för att kvalitetssäkra och styra
arbetet lett fram till en förvaltningsmodell för landskapsanpassning som gör det möjligt att
följa upp både den positiva och negativa påverkan som byggande och skötsel av väg- och
järnvägsanläggningar ger upphov till. Detta gör det också möjligt att bevara, utveckla och
stärka landskapets gröna infrastruktur i framtiden.
Planering och åtgärder för landskapsanpassning som bidrar till uppfyllelse av
miljökvalitetsmål och fungerande grön infrastruktur har påbörjats men är ännu inte helt
genomförd. Den fortsatta implementeringen kommer att genomföras stegvis och inkludera
mer utförliga konsekvensstudier av föreslagna utformingskrav i de fall de ger upphov till
större investeringsåtgärder. Merparten av de fysiska utformningskrav för landskaps-
anpassning som formulerats på övergripande kravnivå ingår dock i det underlag som
Trafikverket lämnat inför infrastrukturplaneringen för perioden 2018–2029. Dessa
övergripande krav används även för att identifiera åtgärdsbehov i befintlig infrastruktur.
Många pågående projekt binds av tidigare beslut och planer, i dessa implementeras krav på
landskapsanpassning i den omfattning som är möjlig.