Webbutik

MENY

Anläggning för tjänster inom järnvägsområdet

Dokumentbeteckning: 2017:096

 

2011 fattades beslut om Fastställelse av Trafikverkets ståndpunkter för järnvägslinjer, bytespunkter, godsterminaler och depåer (TRV 2011/33294). Beslutet tydliggör ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna när det gäller järnvägslinjer, bytespunkter, godsterminaler och depåer som ingår i det samlade järnvägssystemet. Den viktigaste principen som beslutet gör gällande är den som skiljer huvudsystemet från sidosystemet. Trafikverket ska ha full rådighet över det som benämns som huvudsystemet och marknaden ska ansvara för sidosystemet. I det huvudsystem som Trafikverket ska full rådighet över ingår
delvis sådana anläggningar som sedan SERA-direktivets införlivande i järnvägslagen benämns som anläggning för tjänster. Detta då huvudsystemet enligt Trafikverkets beslut från 2011 exempelvis omfattar spår och funktioner som behövs för tågbildning samt spår för fordonsuppställning. 


Att Trafikverket ska ha rådighet över de anläggningar för tjänster som ingår i huvudsystemet innebär också att området måste tas om hand på ett tydligt sätt i Trafikverkets organisation och verksamhet. Med denna rapport som grund förtydligar Trafikverket sin roll och sin inriktning inom området anläggning för tjänst.

Artikelnr: NP-4752