Webbutik

MENY

Analyser i Sverigeförhandlingen 2016 - konsekvenser för godstrafiken fram till år 2040

Dokumentbeteckning: 2016:110

Trafikverket har för denna rapport analyserat två utredningsalternativ (UA) för godstrafiken när det gäller utbyggnader av järnvägsnätet, utöver planen för perioden 2014-2025. Dessa är:  

1. UA1: Utbyggnad för nya stambanor för höghastighetstrafik
2. UA2: Utbyggnad av befintliga stambanor

 UA1 beskriver det resultat för godstrafiken som levererats till den s.k. Sverigeförhandlingen under 2016 (se beskrivning i ”Bakgrund” nedan). I PM:n ”Samhällsekonomisk kalkyl av höghastighetsjärnväg enligt Sverigeförhandlingen 2016-02-01” (TRV 2016) beskrivs resultaten för UA1 sammantagna effekter för person- och godstrafik av höghastighetsbanor inom Sverigeförhandlingen. UA2 beskriver resultatet av en utbyggnad av de befintliga stambanorna för godstrafiken. Detta är ett separat regeringsuppdrag, som delredovisades till Näringsdepartementet under maj 2016 (se beskrivning i ”Bakgrund” nedan). I rapporten ”Utbyggnad av befintliga stambanor”1 beskrivs förutsättningarna för UA2 mer i detalj.

Dessa bägge utredningsalternativ ställs mot ett jämförelsealternativ (JA) som förutsätter beslutad politik och gällande plan för transportsystemet för perioden 2014-2025. JA består av den Basprognos för 2040 från 2016-04-01 som gäller fram till 2018-04-012.

Denna underlagsrapport beskriver de förutsättningar och det resultat för de godstransportanalyser som genomförts för utredningsalternativen ifråga. Sammanfattningsvis så ger bägge utredningsalternativen en överflyttning av transporter på väg och sjöfart till järnväg. I UA1 är överflyttningen relativt stor och ger en ökning av transportarbetet på järnväg med i storleksordningen 17%. I UA2 hamnar ökningen på en betydligt lägre nivå och ligger på runt 4%. I båda fallen är överflyttningen från väg större än den från sjöfart.

Artikelnr: TV000531