Webbutik

MENY

Analyser av längre tåg - konsekvenser för det svenska godstransportsystemet fram till år 2040

Dokumentbeteckning: 2016:149

 

För att förverkliga det transportpolitiska målet att skapa ett effektivt, hållbart och väl fungerande transportsystem, har regeringen i tidigare uppdrag till Trafikverket pekat på behovet att utreda förutsättningarna för att anpassa järnvägsnätet till längre och tyngre tåg. Längre och tyngre tåg skulle kunna möjliggöra ett effektivare utnyttjande av järnvägen och bidra till en stärkt konkurrenskraft för järnvägssektorn. Samtidigt skulle utsläppen av koldioxid och andra miljöskadliga emissioner kunna minskas om transporter kan flytta över till järnväg från väg och sjöfart.

 

I denna rapport analyseras möjliga effekter för godstransporter av att gå vidare med anpassningen av det svenska järnvägsnätet till 750 meter långa tåg. Scenarierna spänner från att omfatta en begränsad del av järnvägsnätet med de exporttunga stråken mellan Hallsberg-Göteborg-Malmö, till hela TEN-T Core Network inklusive anslutande banor. Samtliga trafikslag ingår i analyserna, som gjorts med hjälp av den nationella Samgodsmodellen. Effekter i termer av förändringar i trafikarbete, transportarbete, transportvolymer, logistiska kostnader och koldioxidutsläpp redovisas. 

Artikelnr: NP-5305