Webbutik

MENY

Analys av väglandskapet i Västernorrlands län - med prioriterade områden inom drift och underhåll

Dokumentbeteckning: 2007:129

Denna landskapsanalys utgör en del av Vägverket Region Mitts arbete med de av riksdagen antagna 16 nationella miljökvalitetsmålen.
Landskapsanalysen lyfter fram och beskriver de utmärkande karaktärsdragen som kännetecknar Västernorrlands län och dess olika driftsområden. Fokus ligger på de aspekter som har stor positiv eller negativ påverkan på natur-, kulturmiljö- och friluftslivsvärden till följd av drift- och underhållsåtgärder i väghållningen.

Artikelnr: TV15989