Webbutik

MENY

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Stockholm 2016

Dokumentbeteckning: 2017:196

Rapporten redovisar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2016 i Trafikverkets Region Stockholm, som omfattar Stockholms och Gotlands län. Rapporten är den sjätte i ordningen av de årliga uppföljningarna mot trafiksäkerhetsmålen för väg- och järnvägs¬trafiken år 2020. Utvecklingen beskrivs dels utifrån utfallet av antalet dödade och allvar¬ligt skadade, dels vilka indikatorer och områden som är viktigast att förändra och arbeta med i regionen för att etappmålet 2020 ska nås.
Artikelnr: TVD-19531

Under 2016 omkom 33 personer i vägtrafikolyckor i regionen, vilket är en ökning jämfört med 2015. Antalet omkomna varierar mycket från år till år och påverkas till viss del av slumpmässiga variationer. Den lång­siktiga trenden för antalet omkomna ser ut att minska, men i nuläget går det inte att säga om det är till­räckligt snabb takt för att klara målet för 2020. Singelolyckorna är helt dominerande bland dödsolyckorna. Därefter kommer olyckor med fotgängare i kollision med motorfordon. Fler omkommer på det statliga vägnätet än på det kommunala. Kommunernas andel har minskat kraftig under de senaste tio åren. Majoriteten av de omkomna på det statliga vägnätet är bilister. Av dessa omkommer det flesta på vägar med hastighetsgränsen 70-90 km/tim. På det kommunala vägnätet är majoriteten av de omkomna och allvarligt skadade gående och cyklister. De senaste åren finns ett stort bortfall i registreringen till olycksdatabasen Strada. Det gäller såväl polis- som sjukhusdata. Det ger stora osäkerheter vid jämförelser bakåt i tiden. Trots bristerna i Strada är det tydligt att prognosticerat antal allvarligt skadade inte är linje med nödvändig utveckling för att nå etappmålet för år 2020.

 

När det gäller omkomna i personpåkörningar på järnvägen har antalet nationellt sett minskat under de senaste åren. I regionen syns ännu inte samma positiva utveckling.

Sammanfattningsvis krävs ett snabbt införande av ytterligare åtgärder som riktas mot en minskning av dödliga och allvarliga olyckor för både bilister och oskyddade trafikanter. På kort sikt är det främst åtgärder för hastighetsefterlevnad och sänkt medelhastighet som är det mest effektiva för att nå målet 2020. Utöver detta handlar det fortsatta åtgärdsbehovet om att anpassa hastighetsgränserna utifrån vägarnas trafiksäkerhets­standard, åtgärder för säkrare sidoområden och säkrare passager för oskyddade trafikanter. För att minska antal omkomna på järnvägen i regionen behövs, förutom fortsatt utbyggnad av stängsel och kameror, en snabb utveckling av effektiva åtgärder på och intill plattformar.