Webbutik

MENY

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Stockholm 2015. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020

Dokumentbeteckning: 2016:135

Rapporten redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2015 i Trafikverkets Region Stockholm, som omfattar Stockholms och Gotlands län. Rapporten är ett viktigt underlag för Trafikverkets fortsatta planering av åtgärder för ökad trafiksäkerhet i regionen.
Artikelnr: NP-TV1972

Antalet omkomna på väg varierar mycket från år till år. Den långsiktiga trenden för antalet omkomna ser i dagsläget ut att minska i till­räckligt snabb takt för att klara etappmålet för 2020. Minskningen har framför allt skett för bilåkande och motorcyklister medan minskningen för fotgängare och cyklister inte går i samma takt.

En av de största utmaningarna i trafiksäkerhetsarbetet är att få ned antalet allvarligt skadade. Det är tydligt att indikatorn inte är linje med nödvändig utveckling om etappmålet för år 2020 ska uppnås. För att minska antalet allvarligt skadade i trafiken måste det fortsatta arbetet sätta betydligt större fokus på en säker infrastruktur för fotgängare och cyklister. Detta är särskilt viktigt med tanke på den stadigt ökande cyklingen i regionen. Hjälmanvändningen bland cyklister är god i jämförelse med det nationella genomsnittet.

En analys av trafikolyckor med cyklister som Trafikverket region Stockholm har gjort visar att majoriteten av olyckorna är singelolyckor. Ungefär en tredjedel av singelolyckorna kan kopplas till brister i drift och underhåll. Analysen visar också att olyckor med andra cyklister, gående eller mopedister är ett litet trafiksäkerhetsproblem, men att det kan bli ett växande problem. Det fortsatta arbetet för ökad säker cykling behöver lägga större vikt på en säkrare infrastruktur även på de ytor där cyklister och fotgängare är separerade från motorfordonstrafiken.

Hastighetsefterlevnaden är fortfarande på en oacceptabelt låg nivå och utvecklingen är inte är i linje med vad som krävs för att nå målet. Mätningar indikerar att region Stockholm/Öst har en sämre än utvecklingen övriga regioner. En stor del av de statliga vägarna med hastighetsgräns över 80 km/tim är mötesfria. De fortsatta åtgärdsbehovet handlar om att anpassa hastighetsgränserna utifrån vägarnas trafiksäkerhetsstandard, åtgärder för säkrare sidoområden, säkrare korsningar och säkrare passager för oskyddade trafikanter.

Antalet omkomna i personpåkörningar på järnväg har ökat under de senaste 10 åren. Det är dock ett stor slump­mässig variation mellan olika år. Ett antal av de mest utsatta sträckorna har fått nyligen fått nya stängsel och fler trafiksäkerhetsåtgärder kommer att genomföras under de närmaste åren.