Webbutik

MENY
Nyheter RSS
Ny almanacka från Färjeredriet -den 28 november 2019
Beställ för 2020.
Nu finns det nya TTJ-moduler att beställa.
RSS

Nya produkter

Bild på Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Stockholm 2018 - målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Stockholm 2018 - målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020

Dokumentbeteckning: 2019:191

Denna rapport redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2018 i Trafikverkets Region Stockholm, som omfattar Stockholms och Gotlands län. Rapporten är den åttonde i ordningen av de årliga uppföljningarna mot trafiksäkerhetsmålen för väg- och järnvägstrafiken år 2020.

Utvecklingen beskrivs dels utifrån utfallet av antalet dödade och allvarligt skadade, dels om de utvalda indikatorerna för etappmålsarbetet går åt rätt håll och i den takt som krävs för att nå målen 2020. Sammantaget visar rapporten vilka indikatorer och områden som är viktigast att förändra och arbeta med i regionen för att etappmålet 2020 ska nås. Rapporten är därmed ett viktigt stöd för den fortsatta planeringen av trafiksäkerhetsåtgärder i regionen.
Bild på Handbok – Riskanalys vald järnvägssträcka

Handbok – Riskanalys vald järnvägssträcka

Dokumentbeteckning: 2019:207

Handboken beskriver en metodik för att göra systematiska översiktliga riskanalyser, som kan användas vid inventeringar för att identifiera platser längs järnvägsnätet som har en förhöjd risk för att drabbas av naturhändelser som översvämningar, erosionsskador, bortspolningar, ras och skred. Resultatet från inventeringar med metodiken kan ge underlag för att prioritera och planera åtgärder i Trafikverkets planeringsprocess och ge underlag för klimatanpassningsåtgärder.

Metodiken är inriktad mot analys av naturrisker som berör järnvägar och järnvägsbroar, samt risker knutna till järnvägsanläggningen som berör omgivningen. När det handlar om naturrisker så är dessa till största delen vattenrelaterade. Metodiken är därför väl lämpad för att identifiera platser med förhöjd risk pga. klimatförändringar kopplade till vatten (ökade nederbördsmängder, fler skyfall, höjda havsnivåer, torrare klimat etc.). Metodbeskrivningen hanterar händelserna:

• bortspolning
• erosion
• översvämning
• ras och skred.

En liknande metodik, ”Riskanalys vald vägsträcka” används sedan lång tid tillbaka inom vägtransportsystemet.