Webbutik

MENY

2018 års återrapportering av uppdraget att leda övergripande samverkan i trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafik.

Dokumentbeteckning: 2018:161

Denna rapport utgör 2018 års återrapportering till Regeringskansliet med anledning av Trafikverkets uppdrag att leda övergripande samverkan i trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafik. Rapporten redovisar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2017 och anger några viktiga initiativ som berörda myndigheter och aktörer bör kunna ta för att kraftsamla inför etappmålet 2020. Rapporten redovisar även några områden inom vilka samverkan i dag bedrivs för öka genomslaget av Nystart för Nollvisionen. Rapporten utgör Trafikverkets slutredovisning av deluppdraget att i samråd med berörda aktörer beskriva hur samverkan ska ske i praktiken.
Artikelnr: TVD-22173

Rapportens innehåll baseras till stor del på underlag från tre delrapporter som utarbetats  inom ramen för Trafikverkets projekt Leda samverkan trafiksäkerhet väg och som avslutades i mars 2018 (dnr TRV 2017/18392) och rapporten Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2017 (TRV publ 2018:143).