Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie väg 73

Dokumentbeteckning: 2020:115

Väg 73, mellan Nynäshamns hamn i söder till anslutning mot Södra länken (väg 75) i norr, är ett av huvudstråken i Stockholmsregionens transportsystem och som har flera viktiga funktioner. Det är idag bristande framkomlighet på i huvudsak på vägens norra delar, vilket medför köer samt kapacitetsproblem. Kommunerna längs vägstråket planerar för en omfattande bostads- och verksamhetsexploatering som väntas leda till en ökad efterfrågan på vägkapacitet. I de prognoser för år 2040 som gjorts bekräftas att utan åtgärder kommer dagens situation att förvärras med längre köer och förlängda restider som följd. En utveckling som i förlängningen kan leda till att regionens utveckling hämmas.

Åtgärdsvalsstudien visar att det inte går att bygga bort kapacitets- och trängselproblemen på vägen. Tillkommande resande behöver således tillgodoses genom kollektivtrafik samt goda gång- och cykelförbindelser. För att detta ska bli verklighet har parterna i studien konstaterat att det behövs ett större fokus på steg 1- och 2-åtgärder. Utöver det kommer det exempelvis krävas en effektivare användning av vägsystemet, där sådant som en högre fyllnadsgrad i både person- och godstransporter har betydelse. Till följd av trafikintensiteten på väg 73 finns ett flertal miljörelaterade problem såsom barriärer, buller- och luftkvalitetsproblem längs stråket. Det finns vidare brister i gång- och cykelkopplingar såväl längs med som tvärs vägen.

För att upprätthålla tillgängligheten och även begränsa vägens klimatpåverkan föreslår åtgärdsvalsstudien ett vidare spann av åtgärder och utredningar. Även om samtliga av dessa genomförs kommer effekten sammantaget sannolikt bli en bråkdel av vad som skulle behövas. Desto viktigare är det därför att åtgärden samverkansforum för väg 73 ges en legitimitet och prioriteras hos berörda parter.
Artikelnr: TVD-60896

Ersätter publikation 2020:060.

Rapporten och dess bilagor går att ladda ner dels som en samlad fil (länken "Ladda ner pdf"), dels som två separata filer (se länkar nedan).

 

Related Files