Webbutik

MENY

Överflyttning av gods till järnväg och sjöfart i Region Mitt

Dokumentbeteckning: 2020:177

För att möta framtida utmaningar behöver andelen godstransporter på järnväg och med fartyg öka. Trafikverket har, som ansvarig myndighet för den långsiktiga infrastrukturplaneringen, en viktig roll i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och med fartyg. Trafikverket behöver möta de nya utmaningarna genom att bland annat öka den egna kunskapen om var i transportsystemet som de största potentialerna finns och vilka åtgärder som behöver vidtas. Sammantaget behöver Trafikverket jobba mer målinriktat, systematiskt och samordnat för att öka andelen godstransporter på järnväg och med fartyg.
Artikelnr: TVD-65455

Transportkedjan består av olika delar, där infrastrukturen är en av flera ”byggstenar” i ett effektivt system. Andra byggstenar är  exempelvis rullande materiel, utrustning för lastning och lossning, samt organisation och processer för planering och utförande.  Olika ansvariga myndigheter, varuägare och transportörer behöver arbeta i hop i större utsträckning för att skapa bra helhetslösningar för ett intermodalt transportsystem. 

Denna utredning syftar till att utgöra ett kunskapsunderlag och en gemensam orientering för hur den offentliga sektorn samt näringslivet i Region Mitt systematiskt kan arbeta tillsammans för en överflyttning av gods från väg till järnväg och sjö, samt från järnväg till sjö. Resultatet av utredningen pekar ut önskade funktioner samt åtgärder som behövs för att främja en överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart, samt från järnväg till sjö i Region Mitt.