Webbutik

MENY

Åtgardsvalsstudie Noden Borås

Dokumentbeteckning: 2018:162
(ÅVS)

Åtgärdsvalsstudien Noden Borås omfattar infrastrukturen i Borås tätort med omnejd. Utredningen har pågått i drygt tre år och när den nu avslutats har man kartlagt och analyserat områdets aktuella och framtida förutsättningar.

Studiens syfte har varit att identifiera behov, funktioner och tillgänglighet för personer och gods på väg och järnväg med utgångspunkt i Borås stadsutveckling. Studien föreslår åtgärder som spelas in i kommunal, regional och nationell åtgärdsplanering. Målet med studien var att nå en samsyn och plan för en framtida långsiktig trafikstruktur för det övergripande statliga väg- och järnvägsnätet och det kommunala vägnätet.
Artikelnr: TVD-22185

 

Borås utgör en viktig regional nod för tåg-, buss- och biltrafik men är också betydelsefull för samhällsutvecklingen generellt i Västsverige. Borås står inför en rad utmaningar, bland annat ökar antalet invånare och verksamheter stadigt. Det speglas i planeringen av stora utbyggnadsområden med såväl bostäder som näringsverksamhet, vilket i sin tur kräver väl fungerande infrastruktur. Färdmedelsfördelningen i Borås idag är inte hållbar över tid. I kombination med en förväntad befolkningsökning i kommunen kommer en oförändrad färdmedelsfördelning att få stora konsekvenser för framkomligheten i trafiksystemet. Den infrastruktur som finns idag kommer framförallt i maxtimmarna inte att kunna ta hand om en växande befolkning i framtiden, detta under förutsättningen att man fortsätter att köra bil i samma utsträckning och på samma tider som idag. Målet för Borås Stad måste därför vara att öka andelen resande med kollektivtrafik, cykel och gång, vilket också innebär en minskning av andelen bilresenärer. Antalet bilresor kan alltså inte öka nämnvärt om trafiksystemet även fortsättningsvis ska fungera tillfredsställande. De viktigaste åtgärderna, som utredningen rekommenderar, är därför de som främjar de hållbara trafikslagen. När det gäller busstrafik använder den oftast samma vägar och gator som biltrafiken, vilket medför att somliga åtgärder bidrar till att förbättra villkoren för både buss och bil. Andra åtgärder i vägnätet har en mer ensidigt positiv effekt för bussar eller bilar, i dessa fall prioriteras busstrafikens framkomlighet framför biltrafikens.  

 

I åtgärdsvalsstudien framhålls även vikten av att följa upp rekommenderade åtgärder och de mål som antas, med hjälp av olika indikatorer. För att vara framgångsrik i uppföljningsarbetet krävs att intressenterna i arbetet med åtgärdsvalsstudien fortsätter att samarbeta. Berörda parter behöver samarbeta utifrån den avsiktsförklaring, de överenskommelser och de avtal som tas fram och ta ansvar för de åtgärder som ska genomföras.

 

En kortversion av studien finns här.