Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Väg 372 Skellefteå-Skelleftehamn

Dokumentbeteckning: 2019:157

Väg 372 är en viktig pendlingsväg mellan Skellefteå och Skelleftehamn som ansluter mot hamnen och Rönnskärsverken. Vägen är sedan tidigare utpekad som en av de 100 farligaste i Sverige. Problemen härrör främst till korsningsolyckor varför åtgärdande av korsningar pågår. Korsningarna vid Mullbergsvägen och Risbergsgatan är ombyggda till cirkulationer. Korsningen Svedjevägen byggs om till cirkulation under 2019. Northvolt planerar för etablering av en batterifabrik i Skellefteå i anslutning till väg 372. Skellefteå kommun uppskattar att full utbyggnad av batterifabriken kan generera totalt cirka 5000 nya arbetstillfällen, varav cirka 2500 i själva fabriken. Även andra aktörer planerar att etablera sig i området. Förutom annan trafik till och från industriområdet kommer byggandet av fabriken att generera byggtrafik under ett antal år framöver. Byggstart för första etappen av totalt fyra, skedde under våren 2018. Väg 372 ingår i den regionala hastighetsöversynen. Från 2018-10-15 gäller Skellefteå kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på väg 372 i Skellefteå där högsta tillåtna hastigheten längs vägen är 80 km/timme.
Artikelnr: TVD-50186

Syftet med åtgärdsvalsstudien är se över vilka anspråk som finns på vägen och vad som

behöver åtgärdas ur trafiksäkerhets- och tillgänglighetssynpunkt.

Fyra projektspecifika mål för utvärdering av åtgärder har formulerats:

1. God funktion och ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.

Oskyddade trafikanter ska kunna ta sig tryggt, säkert och gent över och längs med väg 372.

Med det menas att gång- och cykelvägnätet ska vara sammankopplat till och ifrån olika

målpunkter och möjliggöra ökad gång- och cykeltrafik vilket därmed bidrar till hållbar

utveckling och förbättrad folkhälsa. Kommunens mål är att cykeltrafik ska utgöra minst 44

% av andelen resor som är kortare än fem kilometer till år 2030.

2. God funktion och ökad trafiksäkerhet för kollektivtrafikresande.

God standard på hållplatser och närhet till relevanta mål- och bytespunkter, vilket ska

bidra till hållbarare resval och påverka restidskvoten positivt för buss i förhållande till bil.

Kommunens mål är en fördubbling av kollektivtrafikresande till år 2030.

3. God funktion och ökad trafiksäkerhet för fordonstrafik.

Utformningen ska bidra till ökad trafiksäkerhet och jämnare trafikrytm för näringslivets

transporter och arbetspendling längs och tvärs väg 372. Vägens utformning ska följa

rådande regler samtidigt som hänsyn tas till eventuella dispenstransporter så att

framkomlighet för transporterna kan bibehållas.

4. Goda förutsättningar för attraktiva boendemiljöer.

Tydlig utformning och gestaltning som inte ökar bullerstörningar, bidrar till ökad trygghet

och säkerhet som exempelvis säker skolväg och att möjligheter till rekreation och friluftsliv

inte begränsas av barriäreffekter.

 

Inriktningen på åtgärdsvalen handlar framförallt om åtgärder som ger god måluppfyllelse

för de projektspecifika målen om trafiksäkerhet och tillgänglighet. Fullt utbyggd mötesfri väg

(2+1) med standard enligt motortrafikled har inte prioriterats som huvudsakligt alternativ

för fortsatt arbete eftersom det i dialog under arbetet med åtgärdsvalsstudien framgått att

hastigheten inte är avgörande. Ett jämnt flöde på väg 372 med få start och stopp ansågs

däremot vara viktigt, speciellt gällande den tunga trafiken. De föreslagna åtgärderna

möjliggör ändå en framtida mötesfrihet, flera av åtgärderna är sådana som också behövs

inför en eventuell framtida mötesseparering.