Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie väg 282, Uppsala – Almunge

Dokumentbeteckning: 2017:190
[ÅVS]

Stråket mellan Uppsala och Almunge är utpekat som ett utbyggnadsstråk i Uppsala kommuns översiktsplan och som ett lokalt stråk i målbild 2030. De problem som har identifierats i stråket handlar huvudsakligen om bristande tillgänglighet, trafiksäkerhet och framkomlighet för olika trafikslag. Dessa problem kommer att växa i och med det ökade resandet när fler personer bor och verkar i stråket. Bristbeskrivningen baseras i huvudsak på information som har delgivits av föreningar och organisationer som är verksamma i stråket i samband med dialogmöte 1 samt brister som har identifierats i tidigare planeringsunderlag och i inkomna synpunkter till Trafikverket, Region Uppsala och Uppsala kommun.
Artikelnr: TVD-17878

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att med utgångspunkt från den planerade bebyggelseutvecklingen
längs väg 282, mellan E4:an och Almunge, och de utpekade bristerna avseende trafiksäkerhet, till-
gänglighet och framkomlighet i länsplanen, analysera hur stråket längs väg 282 ska utvecklas så att
behovet av hållbara resor kan tillgodoses.


De mål som har satts upp för att lösa identifierade brister och problem baseras på de transport-
politiska, regionala och kommunala målen. De baseras även på de brister som rör trafiksäkerhet och
framkomlighet som har pekats ut i länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 (Region-
förbundet Uppsala län, 2013).