Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie plankorsning och genomfart Morgongåva i Uppsala län

Dokumentbeteckning: 2018:149

Genom Morgongåva löper väg 72 och järnvägen Dalabanan parallellt med varandra och utgör en barriär för att passera mellan den norra och södra delen av tätorten. Det har under en längre tid funnits trafiksäkerhetsproblem i anslutning till vägkorsningen Ramsjövägen-Idrottsvägen/väg 72 och kopplingen till den angränsande plankorsningen med järnvägen. Bomfällningen vid plankorsningen leder till köbildning på väg 72, vilket i sin tur skapar incidenter i trafiken och problem med obehöriga i spårområdet över järnvägen. Många invånare i Morgongåva passerar plankorsningen för att ta sig mellan bostäderna på norra sidan och skolan på södra sidan samt för att nå de närliggande sidoplattformarna på Morgongåva station för tågpendling. Problemen har ökat sedan pendeltågstrafiken startade i slutet av 2012.

Syftet med studien är att skapa en samsyn om brister, behov och mål för vägkorsningen Ramsjövägen/Idrottsvägen/väg 72 samt den angränsande plankorsningen mellan Dalabanan och Ramsjövägen. Syftet är också att ta fram förslag på åtgärder som löser de identifierade brister och behov.
Artikelnr: TVD-19713