Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Nydala cirkulationsplats – Dåva - Täfteböle

Dokumentbeteckning: 2020:234

Trafikverket och Umeå kommun har tillsammans genomfört en Åtgärdsvalsstudie, ÅVS, på sträckan Nydala cirkulationsplats - Täfteböle. ÅVS har syftat till att studera hur trafiken i området lämpligen kan lösas på en övergripande nivå, utifrån Umeå kommuns och andra intressenters mål och utvecklingsplaner i området samt Trafikverkets krav och mål för väg E4.
Artikelnr: TVD-68255

ÅVS har resulterat i:

  • ett klargörande av funktioner och anspråk på aktuella vägsträckor
  • beskrivning av möjlig utveckling/exploatering
  • analys av tillgängligheten för olika trafikantgrupper i olika scenarier
  • planeringsförutsättningar för statlig och kommunal planering: funktion, förslag till angöringspunkter och passager av statlig infrastruktur, underlag för behov av fördjupade utredningar.