Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Kuststråket Gävle-Umeå

Dokumentbeteckning: 2020:093

Åtgärdsvalsstudien har initierats av bristen ”Kapacitetsförstärkning, Ostkustbanan Gävle – Sundsvall, inklusive Ådalsbanan” som är utpekad i nationell plan. Syftet med åtgärdsvalsstudien är att för alla be-rörda göra känt vilka brister och behov som finns i stråket, vilka åtgärder som planeras och pågår samt hur olika trafikslag kan samverka med varandra i stråket. Studien ska utgå från tidigare och pågående arbeten och inte göra om det som redan är gjort.
Artikelnr: TVD-59784

Studien tar ett helhetsgrepp på systemnivå av transportsystemet längs kusten för sträckan Gävle - Umeå. Den omfattar alla fyra trafikslag. Naturliga och viktiga transportnoder samt viktiga delar i transportsystemet, som större orter, hamnar, flygplatser, vägar och järnvägar ingår. För järnvägen in-går ”kustjärnvägen” (Ostkustbanan/Ådalsbanan/Botniabanan), ”stambanan” (Norra stambanan/ Stambanan genom Övre Norrland) och tvärbanor som förbinder dem. Syftet med det stora utrednings-området är att fånga de nord-sydliga rese- och transportrelationerna för samtliga trafikslag.