Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie - Förenklad: Bristande trafiksäkerhet och framkomlighet vid trafikplats Draget, E18

Dokumentbeteckning: 2019:080

I dialog mellan Håbo kommun och Trafikverket har trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem kring trafikplats Draget vid E18 lyfts. Håbo kommun utreder förutsättningarna för exploatering av verksam-hetsområden för mindre verksamheter med önskemål om anslutning från trafikplats Draget. I den fördjupade översiktsplanen för Håbo kommun föreslås en ny vägsträckning, bland annat på Södra Bålsta-leden mot E18 vid Dragets trafikplats. I planprogram för Dragelundsområdet har olika alternativ för att ansluta verksamhetsområdet till omgivande vägnät skissats där vissa alternativ även påverkar det statliga vägnätet. Vidare har Trafikverket fått synpunkter från trafikanter på brister i trafikplatsens funktion redan med nuvarande trafikbelastning.

Mot bakgrund av detta har parterna diskuterat behovet av att genomföra en åtgärdsvalsstudie, ÅVS. Trafikverket har under processen kommit fram till att de anslutningsalternativ som berör det statliga vägnätet är olämpliga, men att det finns anledning att studera anmälda brister i trafikplats Draget yt-terligare och beslutades att göra en förenklad ÅVS för trafikplatsen för att dokumentera arbetet.

Syftet med åtgärdsvalsstudien var att studera trafiksäkerhet och framkomlighet i trafikplats Draget uti-från nuvarande situation. Utgångspunkten var att:

• ÅVS:en ska redovisa konkreta åtgärder som innebär att projektmålen nås under nuvarande förhållanden.

• ÅVS:en ska peka på möjliga åtgärder för att projektmålen ska kunna nås vid en framtida trafiknivå som inte kan hanteras av nuvarande utformning.
Artikelnr: TVD-43289