Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Eskilstuna östra – Rekarne

Dokumentbeteckning: 2019:197

Järnvägssträckan Eskilstuna — Rekarne är en del av Svealandsbanan och av stråket Sala-Oxelösund. Eskilstuna C är där en viktig järnvägsnod vars betydelse kommer att öka genom de pågående satsningarna på ett förbättrat utbud av regionaltåg, den nybyggda tågdepån i Gredby och den ökande godstrafiken till Gredby godsbangård och Kombiterminalen i Folkesta. Den ökande efterfrågan på nya tåglägen indikerar också tydligt att nuvarande spårkapacitet på Eskilstuna C inte är tillräcklig för framtida behov.
Artikelnr: TVD-67515

Samtidigt utgör järnvägen i dagsläget också en barriär för utvecklingen av de centrala delarna av staden. I anslutning till godsbangården i Gredby rapporteras också om bullerproblem.

Syftet med åtgärdsvalsstudien har varit att i dialog med aktuella aktörer och intressenter öka kunskapen om vilka åtgärder som — på kort respektive lång sikt - bäst bidrar till att dels tillräckligt öka kapaciteten för person- och godstransporter på järnvägssträckan Eskilstuna-Rekarne och dels bidrar till att lösa den bullerproblematik som finns rapporterad för centrala Eskilstuna.