Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie E4 Häggvik-Arlanda

Dokumentbeteckning 2017:135


Bristande framkomlighet skapar idag problem längs väg E4 på sträckan Häggvik-Arlanda. Trafikmängderna på E4:an är i nuläget nära att tangera kapacitetstaket vilket periodvis resulterar i trängsel och köbildning. Sträckan ligger i en expansiv del av Stockholmsregionen och förväntas erhålla en betydligt högre belastning i framtiden. Den förväntade trafikökningen på sträckan beror främst på kommunala utvecklingsplaner, en ökning av resenärer och arbetspendlare vid Arlanda flygplats samt öppnandet av E4 Förbifart Stockholm år 2026. Om inga åtgärder vidtas förväntas trafikökningen medföra att kapaciteten mellan Häggvik och Arlanda försämras ytterligare. Detta riskerar i sin tur att hämma regionens utveckling.

Artikelnr: TVD-6215

Trafikverket beslutade våren 2016 att genomföra en åtgärdsvalsstudie för sträckan, Åtgärdsvalsstudie E4 Häggvik-Arlanda. Studien har genomförts i samarbete med Sigtuna kommun, Sollentuna kommun, Upplands Väsby kommun och Swedavia. Målsättningen med studien är att presentera möjliga lösningar för att på lång sikt skapa förutsättningar för förutsägbara restider för trafik på E4 sträckan Häggvik-Arlanda och samtidigt minska sårbarheten i stråket för trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Studien syftar även till att öka andelen hållbara resor i stråket. För åtgärdsvalsstudien har fem projektmål formulerats. Åtgärdsgenereringen resulterade i sammanlagt 53 stycken identifierade åtgärder.