Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie E10 Torneträskområdet

Dokumentbeteckning: 2018:041

Syftet med ÅVS är att med fokus på transportsystemets funktion skapa bättre förutsättningar för samordnad planering i Torneträskområdet tillsammans med Kiruna kommun och andra berörda aktörer, till exempel lokalt näringsliv och Länsstyrelsen.
Artikelnr: TVD-54665

I ÅVS har de deltagande aktörerna tillsammans utformat projektspecifika mål för åtgärder, dessa är: 

  • Det ska vara möjligt att ta sig till och inom Torneträskområdet oavsett om man är bilburen eller inte
  • Säkra parkerings- och passagemöjligheter av E10 och järnvägen för friluftslivet och besökare ska finnas kopplade till målpunkter
  • Oskyddade trafikanter ska kunna röra sig trafiksäkert mellan målpunkter inom området
  • Gestaltningen och utformningen av väg och anläggningar ska höja trafikanternas uppmärksamhet, stödja den självförklarande vägmiljön samt stärka attraktiviteten och identiteten i orterna och fungera året om
  • Standard avseende framkomlighet och säkerhet för Europaväg upprätthålls.

 

ÅVS föreslår såväl informations- och kommunikationsåtgärder som ombyggnadsåtgärder. Samtliga föreslagna åtgärder har i ÅVS-arbetet förankrats med de deltagande aktörerna. Åtgärder som har särskilt hög prioritet är: 

• Uppgradering av busshållplatserna inom området

• Genomförande av parkeringsmöjligheter vid Låktatjåkka för tillgänglighet till vandringsled mot Trollsjön m.fl. målpunkter

• Fördjupad utredning Katterjåkk: vägkorsning, gång- och skoterpassage, busshållplats och koppling av gånganslutning mot Riksgränsen

• Fördjupad utredning Björnefjell Tullstation: logistik, utformning och gestaltning

• Ett övergripande gestaltningsprogram för hela området som ligger till grund för projektspecifika gestaltningsprogram för ombyggnadsåtgärder

• För samtliga ombyggnadsåtgärder ska projektspecifika gestaltningsprogram tas fram för att säkerställa att kvaliteter enligt det övergripande gestaltningsprogrammet uppnås

• För samtliga ombyggnadsåtgärder ska skötselprogram tas fram som ska säkerställa att avsedda effekter och kvaliteter kommer att upprätthållas över tid 

Efter avslutad ÅVS har en avsiktsförklaring avseende rekommenderade åtgärder, prioritering och ansvarsfördelning undertecknats av Trafikverket Region Nord, Kiruna kommun, Kiruna Lappland Ekonomiska förening och Swedish Lapland Visitors Board.