Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie bytespunkt Flemingsberg

Dokumentbeteckning: 2020:163

Flemingsberg är i regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS) 2050 utpekad som en regional stadskärna. I de mest centrala delarna planeras det för ett nytt rese- och stadscentrum. I stadscentrumet ska det tillkomma kontor, bostäder, handel, offentlig service, mötesplatser, parker och evenemang. På gångavstånd från stadscentrumet planeras för ett varierat utbud av bostäder, universitetssjukhus, ett kunskapsintensivt näringsliv samt utbildning och forskning. Detta medför att resandet till/från Flemingsberg väntas öka.
Artikelnr: TVD-66721

I dagsläget finns det ingen sammanhängande stadskärna i Flemingsberg. Barriärerna i form av järnvägen och väg 226 Huddingevägen skapar nivåskillnader och långa gångavstånd vilket innebär sämre tillgänglighet och Orienterbarhet i bytespunkten. Detta tillsammans med att Flemingsberg station har ett mycket högt antal omkomna i personpåkörningar på järnväg samt problem med obehöriga i spår fick Trafikverket att tillsammans med Huddinge kommun och Region Stockholm trafikförvaltningen att starta åtgärdsvalsstudien för bytespunkt Flemingsberg. 

Syftet med åtgärdsvalsstudien har varit att med utgångspunkt från den planerade bebyggelseutvecklingen och de planerade infrastruktursatsningarna i Flemingsberg med omnejd ta fram förslag på åtgärder som möjliggör att en attraktiv, effektiv, trygg och säker bytespunkt utvecklas i Flemingsberg. Syftet har vidare varit att söka åtgärder som medför att tåg, stombuss, övriga bussar, fotgängare, cyklister och nyttotrafik kan angöra den norra uppgången vid Flemingsbergs station på ett effektivt och säkert sätt.