Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie - Bristande trafiksäkerhet och användbarhet väg 272 Uppsala - Kerstinbo

Dokumentbeteckning: 2020:238

Region Uppsala, Uppsala kommun och Heby kommun har påtalat bristerna för det så kallade Östervålastråket, väg 272, (Uppsala – Harbo – Östervåla – Räta linjen) i bland annat Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018–2029. Heby kommun, Uppsala kommun och Region Uppsala och Trafikverket fattade ett gemensamt beslut 2018 om att genomföra en åtgärdsvalsstudie.
Artikelnr: TVD-68905

Brister som tidigare lyfts rör främst tillgänglighet för oskyddade trafikanter, ett bristande hela-resan-perspektiv med till exempel avsaknad av pendlarparkeringar vid strategiska punkter samt bristande tillgänglighet till hållplatser som konsekvens bland annat av genomförda sidområdesåtgärder i form av räcken. Stråket har olika karaktär, från landsväg i öppet landskap närmast Uppsala till smalare och krokigare karaktär i Heby kommun. Etapp 2 har pekats ut med bland annat bristande sidoområden, linjeföring och vägbredd för att klara av en jämn 80-standard. 

Uppdraget omfattar att genomföra en åtgärdsvalsstudie avseende bristande användbarhet kollektivtrafik och trafiksäkerhet längs med väg 272. Åtgärdsvalsstudien behandlar samtliga för studien aktuella transportsätt (gång, cykel, bil, kollektivtrafik, godstrafik, långsamtgående fordon och lantbruksfordon).