Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Bristande tillgänglighet och trafiksäkerhet väg 230 (Alberga-Skogstorpscirkula- tionen-E20)

Dokumentbeteckning: 2019:190

Bristande tillgänglighet och trafiksäkerhet längs väg 230 har pekats ut som en brist i länstransportsplanen. Åtgärdsvalsstudien har studerat behov och brister samt föreslagit åtgärder för god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet längs hela stråket. Väg 230 är i denna ÅVS uppdelad i två sträckor, dels Alberga-Skogstorp som är av landsbygdskaraktär och dels Västerleden som utgör en förbifart förbi Eskilstuna liksom en infartsväg till stadens centrala delar.
Artikelnr: TVD-58894

Längs sträckan Alberga-Skogstorp är vägen generellt sett smal och har bristande profil i förhållande till hastighetsgränsen. Vägen har brister i tillgänglighet för oskyddade trafikanter och trafiksäkerhetsbrister i bland annat korsningar till andra vägar. Längs med sträckan finns inget parallellt gång- och cykelnät. Busshållplatserna på sträckan har ofta låg standard med grunda fickor och saknar anslutande gångvägar.

Västerleden är förhållandevis hårt belastad och vägen ligger nära den kapacitetsgräns som en tvåfältsväg vanligtvis har. Belastningsgraden i vägsträckans korsningar är mycket hög under rusningstid. Det parallella gång- och cykelvägnätet som finns längs med Västerleden har felande länkar och brister i vägvisning och tydlighet. Tillgängligheten utan bil till verksamheter längs sträckan är bristfällig på grund av avsaknad av kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar.