Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie – Bristande framkomlighet från E4:an, genom Krokek, till Kolmårdens djurpark

Dokumentbeteckning: 2018:179

Stråket mellan E4:an och Kolmårdens djurpark är den primära tillfartsvägen till Kolmårdens djurpark och passerar genom tätorten Krokek. De huvudsakliga problemen som identifierats är att en stor andel resor till djurparken sker med bil och att förutsättningarna för säker gång- och cykeltrafik längs Strandvägen och utredningsstråket är bristande. Framkomligheten för boende är begränsad under djurparkens högsäsong och kollektivtrafiken har svårt att hålla tidtabellen. Dessa problem bedöms öka i takt med att Krokek växer och att antalet besökare till Kolmårdens djurpark ökar. Bristbeskrivningen baseras i huvudsak på information som delgivits av föreningar, organisationer, verksamheter som är verksamma i stråket på ett dialogmöte samt brister som uppdagats i tidigare planeringsunderlag och inkomna synpunkter från Trafikverket, Norrköpings kommun, Östgötatrafiken, Kolmårdens djurpark och Region Östergötland.

Syftet med åtgärdsvalstudien är att finna åtgärdsförslag som avhjälper de brister som framkommit under processen och som lyfts i länstransportplanen 2018–2029. Åtgärderna ska förbättra trafiksituationen avseende tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet och ge förutsättningar för kommunens bebyggelseutveckling.
Artikelnr: TVD-30200