Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie östra infarten till Nyköping

Dokumentbeteckning: 2017:209

Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie för området runt Östra infarten till Nyköping. Vi har gjort det i samarbete med Nyköpings kommun och Regionförbundet Sörmland Östra infarten till Nyköping är en av stadens viktigaste infartsleder och de anslutande vägarna till och från E4:an har stor betydelse för både lokala och regionala resor. Områdets huvudproblematik är: • Vägnätet runt handelsplatserna, på vardera sidan om motorvägen, har inte kapacitet att hantera all trafik under rusningstid. • E4:an utgör en barriär mellan de båda sidorna om handelsområdet och närliggande bostäder vilket försvårar framkomligheten mellan norra och södra sidan för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. • Trafikplatsens av- och påfarter inte är optimalt utformade. Syftet med åtgärdsvalsstudien har varit att skapa underlag för prioritering och val av åtgärder för effektiva lokala och regionala resor och transporter i och kring östra infartsområdet i Nyköping. Studien ska även säkerställa effektiva resor och transporter förbi Nyköping på E4. Utöver detta ska åtgärdsvalsstudien inventera infrastrukturens möjligheter att bidra till förbättrad tillgänglighet i området, utifrån nuvarande och framtida behov. Åtgärdsvalsstudien är ett underlag för en fortsatt dialog och vidare överenskommelse mellan Regionförbundet Sörmland, Trafikverket och Nyköpings kommun. Steget därefter är att starta en formell planeringsprocess med vägplan och eventuella detaljplaner för föreslagna åtgärder.
Artikelnr: TVD-15436