Webbutik

MENY

Åtgärder mot höga halter av partiklar (PM10) på platser där människor vistas intill hårt trafikbelastade vägar i Stockholms län

Dokumentbeteckning: 2014:034
I denna rapport redovisas halter av PM10 vid bostäder, skolor och förskolor som ligger intill hårt trafikbelastade vägar i Stockholms län. Syftet med utredningen är att samlat redogöra för platser utmed det statliga vägnätet med hög befolkningsexponering av PM10 samt undersöka möjliga åtgärder för att sänka halterna. De åtgärder som utreds är sänkt hastighet och dammbindning. Ett scenario med minskad dubbdäckandel samt ett scenario med mindre trafik utreds också. Halterna av PM10 jämförs med gällande miljökvalitetsnormer.

Artikelnr: TV17630